Hanuman Chalisa in Kannada

0
Shri Hanuman Chalisa
Shri Hanuman Chalisa

Shri Hanuman Chalisa is a chant written by Tulsidas to obey Shri Ram and Shri Hanuman. It is believed that by chanting Hanuman Chalisa every day you can be successful in your life and can get your dream job and can lead to a happy life. If it is not possible for you to read every day, then read it at least every Saturday.

It is also said that if you are feeling negativity, then read it to keep yourself positive. In Hanuman Chalisa, it is also written that “Bhoot Preth Nikhat Nahi Aave, Mahaveer Jab Naam sunaaye“. Which means, no spirit or negativity will come to you if you say the name of Mahaveer.

Hanuman Chalisa in Kannada

ದೋಹಾ


ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ
ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ

ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ

ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ್

ಧ್ಯಾನಮ್


ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತ ವಾರಾಶಿಂ ಮಶಕೀಕೃತ ರಾಕ್ಷಸಮ್
ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾ ರತ್ನಂ ವಂದೇ ಅನಿಲಾತ್ಮಜಮ್
ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಮ್
ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಮ್

ಚೌಪಾಈ


ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ
ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ

ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ
ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ

ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ

ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ
ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ

ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ
ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ
ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ

ಭೀಮ ರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ

ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರಲಾಯೇ

ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಯೀ

ಸಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶಗಾವೈ
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ
ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ
ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ
ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹಾ

ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ
ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ

ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ
ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರ ನಾ

ಆಪನ ತೇಜ ತುಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ
ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ
ಮಹವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ

ಸಂಕಟ ಸೇಂ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ
ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ

ಔರ ಮನೋರಧ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ
ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪರಿತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ
ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ

ಅಷ್ಠಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ
ಅಸ ವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ
ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಪಾವೈ
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರಜಾಯೀ
ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ
ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ

ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ ವೀರಾ

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ
ಕೃಪಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ

ಜೋ ಶತ ವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯೀ
ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯೀ

ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ
ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಶಾ

ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ
ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ

ದೋಹಾ

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ – ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ್

ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ – ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ್

ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರಕೀ ಜಯ

ಪವನಸುತ ಹನುಮಾನಕೀ ಜಯ

ಬೋಲೋ ಭಾಯೀ ಸಬ ಸಂತನಕೀ ಜಯ

Hanuman Chalisa Full Song

Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here